เงื่อนไขการให้บริการ

 

เงื่อนไขการให้บริการ

ข้อตกลงในการใช้ WebSite ระหว่างกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์และผู้ใช้ ผู้ใดที่เข้าใช้ WebSite ถือว่าได้ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการดังต่อไปนี้ 

1. กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า (ผู้ให้บริการ)  จัดให้มี WebSite นี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจค้นหาเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนดัชนีเศรษฐกิจการค้า (ผู้ใช้บริการ) กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้าให้อนุญาตเป็นการทั่วไปในการใช้เกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนการ download และถ่ายสำเนา โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการแบบทั่วไปของ WebSite ต่อไปนี้ หรือเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงเป็นบางกรณี ดังที่ระบุเฉพาะในส่วนอื่น

2. บทวิเคราะห์ การตีความและข้อสรุป เป็นเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนที่ได้มาจากหลายแหล่ง หรือเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน และอาจไม่ใช่ความเห็นของ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  เว้นแต่จะได้แจ้งไว้ข้อยกเว้น

3. เกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนที่แสดงไว้นี้ จัดทำเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนโดยนำมาจากแหล่งต่างๆที่น่าจะเชื่อถือได้ แต่ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า มิอาจรับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์เพื่อการใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผู้ใช้ที่ต้องการคำยืนยันเกี่ยวกับความถูกต้อง และความสมบูรณ์จะต้องเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนเป็นทางการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า จะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย สูญเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ WebSite นี้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะความไม่สมบูรณ์ ความผิดพลาด ความล่าช้าของเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน การขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ หรือ ความประมาทเลินเล่อใดๆ ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่

4. ผู้ใช้ยอมรับและตระหนักดีว่า กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆของผู้ใช้ทั้งสิ้น

5. เกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนใน WebSite อาจจะมีการแสดงความเห็น ข้อแนะนำ หรือบทความจากหลายแหล่ง กรณีเช่นนี้ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ไม่ยืนยันความถูกต้องแน่นอน ความน่าเชื่อถือของเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนดังกล่าว และผู้ใช้จะพึงพิจารณาเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนต่างๆด้วยวิจารณญาณของตนเอง ดังนั้น กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ข้าราชการ พนักงานราชการ และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ของกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใด ๆ ในความเสียหายใด ๆ จากการใช้เกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนไม่ว่ากรณีใดๆ รวมทั้งกรณีที่ความเสียหายดังกล่าว จะเกิดจากความไม่สมบูรณ์ ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด ความทันสมัย ความสมบูรณ์ของเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน การขาดความต่อเนื่องในการเชื่อมโยงอุปกรณ์ ปัญหาที่เกิดเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนจาก Computer Virus หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆในเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนด้วย

6. กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  อันเนื่องมาจากการดำเนินคดี การบังคับใช้สิทธิเรียกร้อง การชดเชยค่าเสียหาย ความรับผิดใด ๆ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงค่าทนาย) ที่เกิดสืบเนื่องจากการใช้ WebSite ของผู้ใช้ ผู้ใช้รับจะชดใช้ความเสียหายดังกล่าวให้แก่ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ทั้งสิ้น ไม่ว่ากรณีดังกล่าวจะเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อบังคับของข้อตกลงนี้หรือไม่ ทั้งนี้หากผู้ใช้ไม่พอใจในเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนที่แสดงหรือไม่พอใจในเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้ข้อใด ผู้ใช้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด เว้นแต่ผู้ใช้สามารถระงับการใช้เกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนจาก WebSite นี้แต่โดยฝ่ายเดียว

7. เกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนใน WebSite นี้จะไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน หรือการเสนอเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนเสนอเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนใด ๆ ทั้งสิ้นการเชื่อมโยงกับ WebSite ของบุคคลที่สาม

8.WebSite นี้มีการเชื่อมโยงกับ WebSite ของบุคคลที่สาม ทั้งนี้ เป็นเพียงการให้บริการเพื่อความสะดวกเท่านั้น ดังนั้น กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า จึงไม่มีอำนาจควบคุมรับรอง ยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบในเนื้อหาเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนของ WebSite ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ เกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนดังกล่าวอาจมีข้อจำกัดในการที่ผู้ใช้จะนำไปเผยแพร่อีกต่อหนึ่งตามเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน ดังนั้นผู้ใช้จะต้องเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนขออนุญาตใช้เกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนในเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนดังกล่าวจากเจ้าของเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนโดยตรงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนที่บังคับใช้

9. การตีความ และการบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการฉบัเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนี้ ให้เป็นไปตามเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนไทยบททั่วไป

10. กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  สามารถระงับหรือจำกัดขอบเขตการเผยแพร่เกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนต่าง ๆหรือปรับปรุงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนต่างๆ เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้เกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนของผู้ใช้ใด ๆ ทั้งสิ้น

11. กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  สามารถปฏิเสธสิทธิในการใช้ WebSite ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้ใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าด้วย

12. กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า จะไม่ยกเว้นเงื่อนไขการให้บริการนี้ไม่ว่าส่วนใดให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้มีอำนาจ

13. ข้อแนะนำด้านการรักษาความปลอดภัยและความลับ ในการใช้บริการ Web Mail ของกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ผู้ใช้มีหน้าที่รักษารหัสลับส่วนตัวของผู้ใช้อย่าง เคร่งครัดโดยไม่เปิดเผย รหัสลับส่วนตัวของผู้ใช้แก่บุคคลอื่นทั้งสิ้น ผู้ใช้ควรเปลี่ยนรหัสลับส่วนตัวเป็นประจำ และทุกครั้งที่ผู้ใช้ ใช้บริการเสร็จแล้ว ผู้ใช้ควรคลิก“ออกจากระบบ” เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถทำรายการรับ-ส่งเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนสารโดยใช้ บัญชีผู้ใช้ E-Mail Account ของผู้ใช้

14. ในกรณีผู้ใช้เกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนนำเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนของกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้าไปใช้หรือเผยแพร่ต่อ ขอความร่วมมืออ้างแหล่งที่มาของเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนด้วย