ช่องทางการให้บริการ

ช่องทางการให้บริการเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนราคาและดัชนี

- แถลงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนประจำเดือน (ทุกวันทำการแรกของเดือน)

- บริการเผยแพร่เกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนราคาและดัชนีตามช่องทางบริการต่างๆ

    1. ศูนย์บริการเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนของกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ชั้น 12 ห้อง 21203
        อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 5793

    2. ไปรษณีย์ (กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 563
         ถนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000)

    3. เกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนสายตรง ..สายตรงเจ้าหน้าที่..

    4. เกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนอัตโนมัติ Hotline 0 2507 7000

    5. Internet ที่  http://kachingco.com

    6. Email : indexmaster@moc.go.th

    7.