ดัชนีราคาค่าบริการขนส่งเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนทางถนน

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

     รายงานดัชนีราคาค่าบริการขนส่งเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนทางถนนของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2561

      กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน ไตรมาสที่ 4 ป2561 มีคา เทากับ 107.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ป2560 ขยายตัวเพิ่มเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน รอยละ 2.0 สาเหตุจากราคาน้ํามันดีเซลเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนปลีก ซึ่งเปนตนทุนหลัก ปรับเพิ่มเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนตามราคาตลาดโลก โดยเปนการเพิ่มเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนของคาบริการขนสง ทั้ง 3 หมวดหลัก คือ หมวดผลิตภัณฑเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน เพิ่มเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนรอยละ 2.1 อาทิ น้ําตาลทรายดิบ น้ําตาลทรายขาว มันสําปะหลัง หมวดผลผลิต เกษตรกรรม เพิ่มเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนรอยละ 2.0 อาทิ พืชผัก และหมวดผลิตภัณฑจาก เหมือง เพิ่มเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนรอยละ0.9อาทิ เกลือ ทราย เปนตน

รายละเอียด..........