ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2562

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้

            ดัชนีราคาส่งออก เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เท่ากับ 100.7 (ปี 2555 = 100) เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สูงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนร้อยละ 0.4 (YoY) ยังคงปรับตัวสูงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน ต่อเนื่องตามทิศทางราคาน้ ามันที่มีแนวโน้มสูงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน รวมถึงค าสั่งเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนจาก ตลาดต่างประเทศที่มีอย่างต่อเนื่อง และผลกระทบจากข้อพิพาททางการค้า ระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่แม้จะยังไม่คลี่คลายแต่มีทิศทางปรับตัวดีเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน ส่งผลให้ หมวดเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนที่ท าให้ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวสูงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน ประกอบด้วย หมวดเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน เกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน ได้แก่ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ รองลงมาคือ หมวดเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนแร่และเชื้อเพลิง โดยเฉพาะน้ ามันส าเร็จรูป และน้ ามันดิบ หมวดเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าว ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ไก่สด แช่เย็นแช่แข็ง ขณะที่หมวดเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนการเกษตรยังคงปรับตัวลดลง ได้แก่ น้ าตาลทราย และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป

            ดัชนีราคาน าเข้า เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เท่ากับ 92.8 (ปี 2555 = 100) เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สูงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนร้อยละ 0.4 (YoY) โดยหมวดเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน ที่ปรับสูงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน ประกอบด้วย หมวดเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียม หมวดเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนทุน ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ หมวดเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนวัตถุดิบ และกึ่งส าเร็จรูป ได้แก่ อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สัตว์น้ าสด แช่เย็นแช่แข็ง แปรรูปและกึ่งส าเร็จรูป เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ทองค า ขณะที่หมวดเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนที่ดัชนีราคาน าเข้าลดลง ประกอบด้วย หมวดเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน อุปโภคบริโภค ได้แก่ เครื่องรับวิทยุเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน โทรเลข โทรทัศน์ ผัก ผลไม้และ ของปรุงแต่งที่ท าจากผัก ผลไม้ และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์

รายละเอียด.....

รายงานดัชนีภาวะเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนส่งออก ไตรมาสที่ 2 ปี 2562

          ดัชนีคาดการณ์ภาวะเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนส่งออก ผู้ส่งออกคาดว่าการส่งออก ไตรมาสที่ 2/2562 (เมษายน–มิถุนายน) จะดีเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนร้อยละ 39.6 ไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 51.5 และลดลงร้อยละ 8.9 ทำให้ดัชนีคาดการณ์ภาวะเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนส่งออก ไตรมาสที่ 2/2562 มีค่าเท่ากับ 65.4 ปรับเพิ่มเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนจากไตรมาสที่ 1/2562 ที่ ระดับ 62.4 แสดงว่าผู้ส่งออกมีมุมมองว่าการส่งออกจะมีทิศทางที่ดีเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน ตามคำสั่งเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนที่เพิ่มเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน เช่น ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ จะมีการ ส่งเสริมเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน

          เกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนที่คาดว่าจะมีการส่งออก เพิ่มเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน ได้แก่ ผักผลไม้ สด แช่เย็น แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ยางพารา ไก่แช่เยือกแข็งและแปรรูป อาหาร ทะเลแช่เยือกแข็ง อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป น้าตาลทราย สิ่งทอ อัญมณี และเครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ เครื่องเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน อุปกรณ์และ ส่วนประกอบ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่รวมเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน) เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เสื้อผ้าส าเร็จรูป รองเท้า และชิ้นส่วน และอาหารส าเร็จรูป

          เกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนที่คาดว่าจะมีการส่งออก ลดลง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบ

 

รายละเอียด.....