ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของไทย เดือนมกราคม 2562

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของไทย เดือนมกราคม 2562 ดังนี้

            ดัชนีราคาส่งออก เดือนมกราคม 2562 เท่ากับ 100.3 (ปี 2555 = 100) เทียบกับเดือนมกราคม 2561 ปรับตัวสูงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนในอัตราที่ชะลอลงร้อยละ 0.2(YoY) สาเหตุหลักเป็นผลจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีทิศทางชะลอตัว ซึ่งส่วนหนึ่งเป็น ผลจากข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ประกอบกับแนวโน้มค่าเงินบาท มีทิศทางแข็งค่าเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน โดยหมวดเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนที่ส่งผลให้ดัชนีราคาส่งออกยังคงปรับตัวสูงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน ประกอบด้วย หมวดเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน ได้แก่ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก เหล็กกล้าและ ผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก และผลิตภัณฑ์ยาง รองลงมาคือ หมวดเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนเกษตรกรรม ได้แก่ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง และข้าว ขณะที่หมวดเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน การเกษตรปรับตัวลดลง ได้แก่ น้ าตาลทราย และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และหมวดเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนแร่และเชื้อเพลิง โดยเฉพาะน้ ามันส าเร็จรูป และน้ ามันดิบ

            ดัชนีราคานำเข้า เดือนมกราคม 2562 เท่ากับ 91.8 (ปี 2555 = 100) เทียบกับเดือนมกราคม 2561 ลดลงร้อยละ 0.4 (YoY) ปรับตัวลดลงเป็นครั้ง แรกในรอบ 28 เดือน โดยหมวดเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนที่ปรับลดลง ประกอบด้วย หมวดเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน เชื้อเพลิง ได้แก่ น้ ามันดิบ น้ ามันส าเร็จรูป และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์ การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบยานยนต์และอุปกรณ์ ขณะที่หมวดเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนที่ปรับ สูงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน ประกอบด้วย หมวดเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนทุน ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ การทดสอบ และหมวดเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป ได้แก่ อุปกรณ์ ส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ส าหรับ หมวดเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนที่ดัชนีราคาน าเข้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง คือ หมวดเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนอุปโภคบริโภค

รายละเอียด.....

รายงานดัชนีภาวะเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนส่งออก เดือนมกราคม 2562

          กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รายงานดัชนีภาวะเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนส่งออก ดังนี้ ภาพรวมดัชนีภาวะเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เท่ากับ 46.9 โดยแม้ว่าจะมีค่าต ่ากว่าระดับ 50 ซึ งแสดงว่าภาคการส่งออก ยังคงชะลอตัว แต่ดัชนีปรับตัวเพิ่มเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนจากเดือนก่อนที อยู่ในระดับ 45.4 แสดงว่า ผู้ส่งออกเริ่มมีมุมมองว่า ภาวะเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนส่งออกโดยรวมน่าจะมีทิศทางดีเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน และ จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ส่งออก จ่านวน 302 ราย มีรายละเอียดผลการ ส ารวจดังนี้ กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส่านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

         ดัชนีมูลค่าส่งออก 0 50 100 มค.57 มค.58 มค.59 มค.60 มค.61 มค.62 ก.พ. 62 = 42.5 ดัชนีค าสั่งเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนใหม่ 0 50 100 มค.57 มค.58 มค.59 มค.60 มค.61 มค.62 ดัชนีการจ้างงาน ก.พ. 62 = 43.9 ก.พ. 62 = 50.2 ดัชนีมูลค่าส่งออก เดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีค่าเท่ากับ 42.5 แสดงว่า มูลค่าการส่งออกยังมีทิศทางชะลอตัว สาเหตุมาจากเศรษฐกิจโลก ชะลอตัวลง ส่งผลต่อการส่งออกไทย อีกทั้งเงินบาทแข็งค่าท าให้ราคาสูงกว่า ประเทศคู่แข่ง และมีวันหยุดยาวของประเทศคู่ค้าที่ส าคัญในเทศกาลตรุษจีน โดยเฉพาะเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าวและยางพารา ราคาสูงกว่าคู่แข่ง ทางการค้าท าให้คำสั่งเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนลดลง

 

รายละเอียด.....