ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562

               กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เท่ากับ 107.4 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ลดลงร้อยละ 0.1 (YoY) โดย ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ในอัตราที่ชะลอตัวจากเดือนที่แล้วที่ ลดลงร้อยละ 0.3 จากการลดลงของดัชนีราคาหมวดเหล็กและ ผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 5.0 หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.5 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 1.2 และหมวด วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ลดล งร้อยละ 0.6 ขณะที่หมวดไม้และ ผลิตภัณฑ์ไม้ สูงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนร้อยละ 10.7

รายละเอียด.......

คำชี้แจงการปรับปรุงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ปีฐาน 2553

              กระทรวงพาณิชย์ โดยกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ การค้า เป็นหน่วยงานที่จัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เป็นดัชนีที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนวัสดุก่อสร้างโดยเฉลี่ย  ซึ่งเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของการก่อสร้างต่าง ๆ การจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง จำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยจะมีการสำรวจปรับปรุงลักษณะจำเพาะเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน (Specifications) และแหล่งจัดเก็บเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนราคาเป็นประจำทุกปี ในส่วนของการปรับปรุงโครงสร้างรายการ (Items) น้ำหนักรายการเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน (Weights) และปีฐาน (Base year) จะดำเนินการปรับทุกๆ 5 ปี ตามการจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน (Input – Output Table of Thailand) ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)  เนื่องจากต้องใช้เกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนจากตารางดังกล่าวในการจัดทำซึ่งตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตที่ (สศช.) จัดทำและเผยแพร่เกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน คือ ปี2553 นอกจากนี้ยังใช้เกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนประกอบการพิจารณา เช่น สำนักงบประมาณกระทรวงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน เกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนผู้แทนจำหน่าย เป็นต้น

รายละเอียด.......