ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนมีนาคม 2562

               กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมีนาคม 2562 เท่ากับ 107.7 เทียบกับเดือนมีนาคม 2561 สูงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนร้อยละ0.3 (YoY) ซึ่งเป็นการสูงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนครั้ง แรกของปี 2562 (เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ลดลงร้อยละ 0.1) จากการ สูงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนของดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ สูงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนร้อยละ 11.1 หมวดกระเบื้อง สูงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนร้อยละ 2.7 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนร้อยละ 2.0 หมวดซีเมนต์ สูงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนร้อยละ 0.6 หมวดวัสดุฉาบผิว สูงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนร้อยละ 0.3 และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนร้อยละ 0.2 ในขณะที่หมวดเหล็ก และผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 3.8 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 1.2 และหมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.5

รายละเอียด.......

คำชี้แจงการปรับปรุงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ปีฐาน 2553

              กระทรวงพาณิชย์ โดยกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ การค้า เป็นหน่วยงานที่จัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เป็นดัชนีที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนวัสดุก่อสร้างโดยเฉลี่ย  ซึ่งเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของการก่อสร้างต่าง ๆ การจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง จำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยจะมีการสำรวจปรับปรุงลักษณะจำเพาะเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน (Specifications) และแหล่งจัดเก็บเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนราคาเป็นประจำทุกปี ในส่วนของการปรับปรุงโครงสร้างรายการ (Items) น้ำหนักรายการเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน (Weights) และปีฐาน (Base year) จะดำเนินการปรับทุกๆ 5 ปี ตามการจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน (Input – Output Table of Thailand) ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)  เนื่องจากต้องใช้เกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนจากตารางดังกล่าวในการจัดทำซึ่งตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตที่ (สศช.) จัดทำและเผยแพร่เกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน คือ ปี2553 นอกจากนี้ยังใช้เกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนประกอบการพิจารณา เช่น สำนักงบประมาณกระทรวงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน เกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนผู้แทนจำหน่าย เป็นต้น

รายละเอียด.......