ดัชนีราคาผู้บริโภค

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือน มกราคม และปี 2562

               กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนมกราคม 2562 เทียบกับเดือนมกราคม 2561 สูงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน 0.27 (YoY) สูงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนในอัตราที่ชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (เดือนธันวาคม 2561 สูงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน 0.36) หมวดพลังงานยังคงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เงิน เฟ้อสูงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนในอัตราที่ชะลอตัว ซึ่งปรับลดลงร้อยละ -3.51 โดยปรับลดลงอย่าง ต่อเนื่องจากช่วงปลายปีที่ผ่านมาตามภาวะราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก ขณะที่หมวด อาหารสด สูงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนร้อยละ 1.14 เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออก เงินเฟ้อพื้นฐาน ขยายตัวร้อยละ 0.69 (YoY) ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่า ปี 2562 เงินเฟ้อจะเคลื่อนไหวอยู่ในระดับ ใกล้เคียงกับปี 2561 ระหว่างร้อยละ 0.7 - 1.7 (ค่ากลางร้อยละ 1.2)

รายละเอียด......

 

คำชี้แจงการปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐาน 2558

              กระทรวงพาณิชย์ โดยกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เป็นหน่วยงานที่จัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดภาวะค่าครองชีพของประชาชนและอัตราเงินเฟ้อของประเทศ ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงฐานการคำนวณเงินเฟ้อ เป็นประจำต่อเนื่องทุก ๆ 4 – 5 ปี ในปี 2560 ได้ดำเนินการปรับปรุงปีฐานการคำนวณเงินเฟ้อ จากปี 2554 เป็นปี 2558 ซึ่งเป็นการ พัฒนาปรับปรุงครั้งที่ 10 นับตั้งแต่เริ่มใช้ผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสำนักงานเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนแห่งชาติเป็นเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนในการจัดทำโครงสร้างน้ำหนักค่าใช้จ่ายและรายการเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนในการคำนวณ เพื่อให้ดัชนีมีความทันสมัย สอดคล้องกับรูปแบบการบริโภค และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งประเทศส่วนใหญ่มีการปรับฐานการคำนวณเงินเฟ้อเป็นประจ าทุก 4 - 5 ปี และเป็นไปตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการจัดทำดัชนี ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารแห่งเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนแห่งชาติ สภาเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนแห่งเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน สภาหอการค้าแห่งเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน (ทีดีอาร์ไอ) ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ และหน่วยงานที่นำเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนดัชนีราคาผู้บริโภคไปใช้ประโยชน์  

รายละเอียด......