ดัชนีราคาผู้บริโภค

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือน มีนาคม 2562

               กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนมีนาคม 2562 เทียบกับเดือน เดียวกันปีก่อน สูงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนร้อยละ 1.24 (YoY) สูงต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา (เดือน กุมภาพันธ์ 2562 สูงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนร้อยละ 0.73) ทั้งเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนกลุ่มอาหารสดและเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนกลุ่มพลังงาน เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เงินเฟ้อเพิ่มสูงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน โดยเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนกลุ่มอาหารสดสูงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนร้อยละ 3.75 สูงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนอย่างต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมา ตามการสูงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนของผักสด ที่ได้รับผลกระทบจาก ภาวะอากาศที่ร้อนจัด ทําให้พืชผักเสียหาย ปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดน้อยส่วนเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน กลุ่มพลังงานกลับมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 4 เดือน โดยสูงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนร้อยละ 2.07 ตามราคา เกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออก เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัว ร้อยละ 0.58 (YoY)

รายละเอียด......

 

คำชี้แจงการปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐาน 2558

              กระทรวงพาณิชย์ โดยกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เป็นหน่วยงานที่จัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดภาวะค่าครองชีพของประชาชนและอัตราเงินเฟ้อของประเทศ ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงฐานการคำนวณเงินเฟ้อ เป็นประจำต่อเนื่องทุก ๆ 4 – 5 ปี ในปี 2560 ได้ดำเนินการปรับปรุงปีฐานการคำนวณเงินเฟ้อ จากปี 2554 เป็นปี 2558 ซึ่งเป็นการ พัฒนาปรับปรุงครั้งที่ 10 นับตั้งแต่เริ่มใช้ผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสำนักงานเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนแห่งชาติเป็นเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนในการจัดทำโครงสร้างน้ำหนักค่าใช้จ่ายและรายการเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนในการคำนวณ เพื่อให้ดัชนีมีความทันสมัย สอดคล้องกับรูปแบบการบริโภค และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งประเทศส่วนใหญ่มีการปรับฐานการคำนวณเงินเฟ้อเป็นประจ าทุก 4 - 5 ปี และเป็นไปตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการจัดทำดัชนี ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารแห่งเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนแห่งชาติ สภาเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนแห่งเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน สภาหอการค้าแห่งเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน (ทีดีอาร์ไอ) ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ และหน่วยงานที่นำเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนดัชนีราคาผู้บริโภคไปใช้ประโยชน์  

รายละเอียด......